Cách tập trung vào một đối tượng

Nếu bạn muốn tập trung vào một đối tượng cụ thể hoặc tăng cường nội dung quan trọng, bạn có thể sử dụng hiệu ứng Tự động lấy nét.

Khi hiệu ứng Lấy nét tự động của một đối tượng được bật, Mango WM sẽ tự động lấy nét đối tượng trên chế độ xem camera hiện tại của bạn.

Hãy xem ví dụ dưới đây.

Để tập trung vào một đối tượng

1. Thêm đối tượng vào canvas.

2. Trên Dòng hành động, nhấp hoặc di chuột qua khối. Một bảng màu xanh sẽ xuất hiện.

3. Chọn tùy chọn Lấy nét để bật hiệu ứng Lấy nét tự động.

Lưu ý: Để tùy chỉnh cài đặt nâng cao của hiệu ứng Lấy nét tự động, hãy nhấp vào biểu tượng “Cài đặt”, sau đó bạn có thể thay đổi

các cài đặt trong bảng Cài đặt Thuộc tính.

Hãy xem ví dụ dưới đây.

viTiếng Việt