Cách thêm hiệu ứng hoạt hình vào đối tượng

Khi một đối tượng được đặt vào cảnh, một dòng thời gian tương ứng sẽ được thêm vào. Trên dòng thời gian, bạn có thể áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng nhằm cố gắng làm sống động video của mình. 

5 hiệu ứng hoạt hình chính được cung cấp trong Mango Animation Maker.

1. Hiệu lực vào/ra

  • hiệu ứng đầu vào

t

Trong ví dụ dưới đây, cô gái nhảy vào.

  • Hiệu ứng thoát

Trong ví dụ dưới đây, cô gái mở rộng ra và xoay ra ngoài.

Lưu ý: Trước khi chọn hiệu ứng vào hoặc ra, bạn có thể di chuột qua từng hiệu ứng để xem trước.

2. Hiệu ứng nhấn mạnh

Lưu ý: Trước khi chọn hiệu ứng nhấn mạnh, bạn có thể di chuột qua từng hiệu ứng để xem trước. Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng nhấn mạnh vào một đối tượng.

Trong ví dụ bên dưới, hiệu ứng nhấn mạnh của “Xoay 360°” đã được áp dụng cho mặt trời.

Muốn làm cho video của bạn tương tác và thú vị hơn, sao không thử di chuyển hiệu ứng? (hiệu ứng hoạt hình đường chuyển động)

3. Hiệu ứng đường chấm chấm

Hãy xem ví dụ dưới đây:

4. Hiệu ứng văn bản (chỉ văn bản)

Lưu ý: Trước khi chọn hiệu ứng chữ, bạn có thể di chuột vào từng hiệu ứng để xem trước. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn nâng cao của hiệu ứng.

Trong ví dụ bên dưới, các chữ cái cuộn vào và mờ dần theo thứ tự.

5. Hiệu ứng biến thể (chỉ hình dạng biến thể)

Hãy xem ví dụ dưới đây:

viTiếng Việt