Cách thêm hiệu ứng vào và ra

Mango Animation Maker cung cấp nhiều lựa chọn hiệu ứng vào và ra mà bạn có thể áp dụng cho hình ảnh, hình dạng, văn bản, ký tự và bất kỳ đối tượng nào khác mà bạn đã thêm vào canvas.

Để áp dụng hiệu ứng lối vào cho một đối tượng

1. Chọn một đối tượng. Dòng thời gian của đối tượng được chọn sẽ được đánh dấu.

2. Trên dòng thời gian đã chọn, nhấp đúp vào khối Hiệu ứng lối vào, chọn hiệu ứng lối vào và nhấp vào “OK”.

Ghi chú: Trước khi chọn hiệu ứng vào hoặc ra, bạn có thể di chuột qua từng hiệu ứng để xem trước.

Trong ví dụ dưới đây, cậu bé trượt xuống canvas.

Để áp dụng hiệu ứng thoát cho một đối tượng

1. Chọn một đối tượng. Dòng thời gian của đối tượng được chọn sẽ được đánh dấu.

2. Trên dòng thời gian đã chọn, nhấp đúp vào khối Hiệu ứng thoát, chọn một hiệu ứng thoát và nhấp vào “OK”.

Trong ví dụ bên dưới, cậu bé trượt xuống và biến mất trên canvas.

viTiếng Việt