Cách để Xóa một Đối tượng trong Dòng Hành động

Bạn có thể xóa một đối tượng trong Action Line bằng các phương pháp sau:

1. Xóa một đối tượng bằng cách xóa hiệu ứng lối vào của nó.

Nếu bạn xóa hiệu ứng lối vào của một đối tượng, thì đối tượng đó và tất cả các hành động của nó sẽ bị xóa hoàn toàn.

2. Xóa đối tượng bằng menu chuột phải.

Nhấp chuột phải vào bất kỳ khối hiệu ứng nào của đối tượng bạn muốn xóa > Chọn “Xóa đối tượng” (Ctrl+D) trên menu.

Đối tượng sẽ bị xóa.

viTiếng Việt