Sắp xếp lại cảnh

Thật dễ dàng để sắp xếp lại các cảnh của video hoạt hình trong Mango Animation Maker. Xem cách:

1. Chọn cảnh > Nhấp vào biểu tượng “di chuyển lên cảnh đã chọn” hoặc “di chuyển xuống cảnh đã chọn”

2. Kéo và di chuyển cảnh đến đúng nơi

viTiếng Việt