Cách sử dụng chức năng nới lỏng

Điều chỉnh chức năng nới lỏng cho phép bạn điều chỉnh tốc độ chuyển động của xương nhân vật giữa hai khung hình chính.

1. Sử dụng chức năng nới lỏng cài sẵn của hệ thống

(1) Chọn một xương của nhân vật;

(2) Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] của Chức năng nới lỏng trong bảng thuộc tính;

(3) Chọn chức năng nới lỏng từ danh sách hệ thống;

(4) Xem trước hiệu ứng chức năng nới lỏng;

(5) Nếu hiệu ứng như mong muốn, hãy nhấp vào [X] để thoát, nếu không, hãy chọn chức năng nới lỏng khác và xem trước hiệu ứng.

2. Sử dụng các chức năng nới lỏng tùy chỉnh

(1) Chọn một xương của nhân vật;

(2) Nhấp vào nút [Chỉnh sửa] của Chức năng nới lỏng trong bảng thuộc tính;

(3) Kéo các điểm kiểm soát để điều chỉnh đường cong nới lỏng;

(4) Xem trước hiệu ứng chức năng nới lỏng;

(5) Nếu hiệu quả như mong muốn, hãy nhấp vào nút [Thêm vào tùy chỉnh] để thêm vào khu vực chức năng nới lỏng tùy chỉnh;

(6) Chọn chức năng nới lỏng tùy chỉnh được thêm vào;

(7) Nhấp vào [X] để thoát khỏi cửa sổ Chức năng nới lỏng.

viTiếng Việt