Cách thêm hiệu ứng vào/ra

Mango WM cung cấp một thư viện hiệu ứng vào và ra linh hoạt mà bạn có thể áp dụng cho hình ảnh, văn bản, hình dạng, chú thích và các đối tượng khác

bạn đã thêm vào canvas.

Để áp dụng hiệu ứng lối vào cho một đối tượng

1. Thêm một đối tượng vào canvas. Một khối Hiệu ứng Lối vào tương ứng sẽ được thêm vào Dòng Hành động.

2. Nhấp đúp vào khối Entrance Effect của đối tượng.

3. Chọn một hiệu ứng lối vào trên cửa sổ bật lên và nhấp vào “Xác nhận”.

Lưu ý: Trước khi chọn hiệu ứng vào hoặc ra, bạn có thể nhấp vào từng hiệu ứng để xem trước.

Trong ví dụ bên dưới, một cái cây trượt xuống canvas.

Để Áp dụng Hiệu ứng Thoát cho Đối tượng

1. Thêm một đối tượng vào canvas. Một khối Hiệu ứng Lối vào tương ứng sẽ được thêm vào Dòng Hành động.

2. Nhấp vào nút “+” trên Dòng hành động của đối tượng.

3. Nhấp vào “Hiệu ứng thoát” trên cửa sổ bật lên > chọn hiệu ứng thoát > nhấp “Xác nhận”.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào Dòng hành động của đối tượng và chọn “Thêm hành động” trong menu để thêm hiệu ứng thoát.

Trong ví dụ bên dưới, cây bị xóa khỏi canvas.

Để áp dụng hiệu ứng lối vào/thoát cho chú thích

1. Nhấp vào nút Chú thích để thêm Dòng Chú thích.

2. Nhấp vào nút “+” để thêm chú thích.

3. Trong bảng Chú thích, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng vào và ra cho chú thích.

Trong ví dụ bên dưới, chú thích trượt vào và cuộn ra khỏi canvas.

viTiếng Việt