Thêm cảnh mới vào video hoạt hình

Mango Animation Maker cung cấp các mẫu cảnh đa dạng cho nhiều cài đặt. Có 2 cách để bạn thêm cảnh mới: tạo cảnh trống hoặc chọn mẫu cảnh. Các bước như sau: 

1.Tạo một cảnh trống 

Nhấp vào “Cảnh mới” > Nhấp vào “Cảnh trống”

2.Chọn mẫu cảnh

Nhấp vào “Cảnh mới” > Chọn mẫu cảnh

Sau khi thêm cảnh mới, bạn có thể: 

  • Sao chép cảnh
  • Xóa cảnh
  • Nhập hoặc xuất cảnh đã chọn để chỉnh sửa nhanh
  • Thay thế cảnh nếu bạn có một lựa chọn tốt hơn
  • Yêu thích
  • Thêm chú thích để phân biệt giữa các cảnh
  • Thêm hiệu ứng chuyển tiếp để làm cho video của bạn mượt mà và tự nhiên hơn
  • Di chuyển lên hoặc xuống cảnh đã chọn để sắp xếp lại chuỗi cảnh
viTiếng Việt