Nhập và xuất cảnh

Các cảnh được thiết kế tốt có thể được nhập hoặc xuất từ Mango Animation Maker để sử dụng trong tương lai với các bước đơn giản.

1.Nhập cảnh

Nhấp vào biểu tượng “nhập cảnh đã chọn” > Chọn cảnh từ tệp cục bộ > Nhấp vào “Mở”

2. Xuất cảnh

<1> Chọn cảnh > Nhấp vào biểu tượng “xuất cảnh” bên cạnh cảnh> chọn thư mục > Đặt tên cho cảnh > Nhấp “Lưu”

<2> Chọn cảnh > Nhấp vào biểu tượng “xuất cảnh đã chọn” ở dưới cùng> chọn thư mục > Đặt tên cho cảnh > Nhấp vào “Lưu”

viTiếng Việt